Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatvárať.Príroda v okolí Kalinova

 

 

Uzemie v okolí Kalinova sa nachádza v provincii Nizké Beskidy oblasti Východné Karpaty Laboreckej vrchoviny. Na severe za štátnou hranicou pokračuje na území Poľskej republiky pod názvom Beskid Niski. Povrch má intezívne rozčlenený do chrbtov a eróznych brázd. Nadmorská výška chrbtov sa pohybuje v hodnotách 500 – 750 m n.m., povrch brázd kolíše medzi 350 – 500 m n.m. Výnimku tvorí len východná časť pohraničného chrbta, ktorá vystupuje až nad 800 m n.m. Tu sa nachádza i najvyšší bod v okolí Pasika vysoký 846 m n.m.


Flóra a fauna – z hľadiska flóry územie patrí do oblasti západokarpatskej flóry. Krajina je štruktúrovaná ako rozľahlá lesná krajina s pasienkami, poliami, hoľami alebo lúkami v stredných a vyšších polohách.Typické pre krajinu sú : bukové a jedľové lesy, vŕbovo-topoľové a jelšové lesy a podhorské kosné lúky. Uzemie pri Kalinove patrí do chránenej krajinnej oblasti
Východné Karpaty. Nachádza sa prírodná rezervácia Pod Demjatou . Rastie tu mnoho vzácnych a chránených rastlín. Druhovú pestrosť fauny dokumentujú výsledky výskumu CHKO Východné Karpaty. Žije tu napr. medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá, kuna lesná a skalná, vydra riečna. Bežne sa tu vyskytuje diviak lesný, jeleň lesný, srnec lesný, líška obyčajná, jazvec obyčajný a i. Z Poľska tu zablúdi i los a zubor.