lista

 


2

 

PZ Sloboda

Stanovy

Kontakty

Kalendár podujatí

Fotogaléria

Dni sv. Huberta

Pre poľovníka

Kalendár lovu zveri

Poľovnícka legislatíva

Poľovnícky kódex

Poľovnícky poriadok

Poľovnícké tradície

Poľovnícké recepty

Poľovnícke skúšky

Webové linky

Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatváraťPoľovnícká legislatíva

 

 

Pre poľovnícke hospodárenie je najdôležitejšie dodržiavanie a náplňanie všetkých ustanovení poľovníckej legislatívy. V súčasnej dobe sa už pri výkone práva poľovníctva nezaobídeme ani bez znalosti ďalších právnych predpísov a medzinárodných dohôd.

V roku 2009 nol prijatý nový zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve. Po krátkom čase boli prejaté zákony č. 72/2012 Z.z. a č. 115/2013 Z.z., ktoré menia a doplňajú zákon č. 274/2009 Z.z.

Zákon 274/2009 Z.z. o poľovníctve upravuje podmienky zachovania druhovej pestrosti a populáciíe zveri a jej biotopov, uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov, hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu, ochranu poľovníctva a zverí, starostlivosť o zver, zlepšovanie podmienok zveri, orgánizáciu Slovenskej poľovníckej komory, podmienky na lov a zúžitkovanie zveri, náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri, pôsobnosť organov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve, zodpovednosť za porušenie povinnosti ustanovených týtmo zákonom.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10. augusta 2009 vydáva výhláśku č. 344 / 2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Táto výhláśka bola novelozovaná výhlaškami č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.

Úplné znenie zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z. najdete tu .

Úplné znenie vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.) najdete tu .

Platné zákony:

Zákon 274/2009 Z.z., o poľovníctve
Zákon č. 72/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 115/2013 Z.z., novela zákona o poľovníctve a novela zákona o lesoch

Platné vyhlášky:

Vyhláška č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
Vyhláška č. 227/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MH SRSl č. 344/2009 Z. 
Vyhláška č. 125/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky MH SR č. 227/2010 Z. z.
Vyhláška č. 489/2013 Z.z., novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška č. 421/2013 Z.z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

Súvisiace legislatíva:

Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 190/2003 Z.z.o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MV SR č.555/2003 Z. z.ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive

_______________________________________________________________________
www.zakonypreludi.sk


 
 
 

Právo a výkon poľovníctva

Právom a výkonom poľvníctva sa rozumie súhrn práv a povinnosti zver cieľavedome chrániť, loviť ju a využívať k tomu v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty.

Poľovný revír

Poľovný revír je pozemok jedného alebo viacerých vlastníkov, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva. Za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica. Poľovný revír je základnou organizačnou a plánovacou jednotkou v poľovníctve. Jeho výmerav jeleních poľovných oblastiach má byť minimáne 2000 ha a v poľovných oblastiach pre srnčiu a malú zver 1000 ha.

Ochrana poľovníctva

Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu, chrobami zveri, ochrana biotopov zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovných zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.

 


.