lista

 


2

 

PZ Sloboda

Stanovy

Kontakty

Kalendár podujatí

Fotogaléria

Dni sv. Huberta

Pre poľovníka

Kalendár lovu zveri

Poľovnícka legislatíva

Poľovnícky kódex

Poľovnícky poriadok

Poľovnícké tradície

Poľovnícké recepty

Poľovnícke skúšky

Webové linky

Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatváraťPoľovnícké tradície

 

 

S vývojom poľovníctva sa v poľovníckych kruhoch takmer všetkých národov rozvíjali aj rozličné poľovnícke zásady, mravy, obyčaje a zvyklosti, ktoré sa tradične prenášali z pokolenia na pokolenie. Mnohé z nich udržiavame a uplatňujeme dodnes. Ide hlavne o poľovnícky pozdrav, spôsoby dorozumievania sa poľovníkov v lese príležitostné poľovnícke nástupy povely a signály, pasovanie poľovníkov na lovcov zveri a podobne. Našou povinnosťou je tieto zvyklosti si starostlivo zachovávať, dodržiavať a podporovať súdržnosť kolektívu. Majú poľovníkov vychovávať a viesť k humánnemu prístupu k zveri, k lovu i k úprimnému priateľstvu jedného k druhému Majú vychovávať oddaných poľovníkov, ktorí budú dobre reprezentovať poľovníctvo i pred širokou nepoľovníckou verejnosťou. A preto Vám chcem niektoré opísať. Významným zvykom je svätohubertská legenda a každoročné oslavy tohto patróna poľovníkov, ktorého odkaz spočíva v zásade, že zver v prvom rade treba chrániť a chovať a až potom loviť.

Poľovnícka reč - je to reč, ktorú používajú poľovníci medzi sebou. Vznikla veľmi dávno - medzi poľovníkmi, ktorí sa pokladali za určitú kastu a i svojou rečou sa chceli odlišovať od ostatného obyvateľstva. Okrem odborných poľovníckych výrazov (termínov) zahŕňa v sebe i slangové výrazy prevzaté z ľudovej reči alebo z iných jazykov (nemčina, maďarčina, čeština). Na poľovnícku reč nadväzuje i "poľovnícka latina' - veselé často zveličené i vymyslené poľovnícke zážitky. Poľovnícka reč je súčasťou poľovníckyh zvykov a obyčají. Poľovnícke názvoslovie vzniklo zdo­konaľovaním správnej poľovníckej terminológie. Knižne vyšlo roku 1985. V snahe zachovať čistotu slovenského jazyka i v poľovníctve je správne používať poľovnícke názvoslovie už v teoretickej príprave adeptov poľovníctva v rámci prednášok, besied, v odbornej literatúre, v časopisoch, v masovokomunikačných prostriedkoch, na kultúrnych podujatiach, ap. Poľovníckou rečou sa ešte hovorí na poľovačkách, pri práci v revíri, ap. Niektoré príklady na nesprávne a správne pomenovanie: čakaná - postriežka, čierna zver - diviačia zver, zbrane - kly, ap 

Poľovnícky pozdrav -  už od dávna sa poľovníci na poľovačkách navzájom zdravia pozdravom Lovu zdar ! Bežným pozdravom poľovníkov pri dennom, spoločenskom a úradnom styku je Poľovníctvu zdar! 

Poľovnícka rovnošata- poľovnícke obliekanie -  oblečenie poľovníka by malo spĺňať kritérium účelnosti a kritérium estetického vzhľadu. Na spoločenskú príležitosť sa nosia poľovnícke obleky – rovnošaty. Nemala by chýbať biela košeľa, zelená kravata, prípadne
poľovnícka kravata. Poľovnícke obleky sú v odtieňoch zelenej, hnedej, sivej a ich kombinácie. Doplnkom by mal byť poľovnícky klobúk. Účelnosť tkvie predovšetkým v tom, že oblečenie by malo byť z pevných materiálov, kvalitne ušité a malo by vydržať pobyt a činnosť v ťažkých podmienkach a pôsobenie poveternostných vplyvov. Obuv by mala umožňovať tichú a pohodlnú chôdzu. Mala by ochrániť pred zimou a vlhkom. Na spoločných poľovačkách v pohone sa má nosiť voľná oranžová vesta. Rôzne maskáče
nie sú vhodné.