lista

 


2

 

PZ Sloboda

Stanovy

Kontakty

Kalendár podujatí

Fotogaléria

Dni sv. Huberta

Pre poľovníka

Kalendár lovu zveri

Poľovnícka legislatíva

Poľovnícky kódex

Poľovnícky poriadok

Poľovnícké tradície

Poľovnícké recepty

Poľovnícke skúšky

Webové linky

Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatváraťSkúšky z poľovníctva


Skúška z poľovníctva sa v ykonáva po absolvovaní teoretickej, streleckej a praktickej prpíravy počítačovou formou v systéme e-ducation podľa skúšobného poriadku uvedeného nižšie.

Skúšobný poriadok

Testy:

M1 Poľovnícká osveta
M2 Poľovnícká zoológia a biológia
M3 Starostlivosť o zver a chorby
M4 Lov zveri
M5 Poľovnícká kynológia
M6 Právne predpisy
M7 Poľovnícke strelivo
MD Doplňujúce otázky doby lovu

Doplnková skúška:

Doplnkovú skúšku z poľovníctva pre získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva skupiny D, E a F (ďalej len doplnkovú skúšku) organizuje a zabezpečuje organizátor skúšky z poľovníctva.

Skúšku o zbrojný preukaz(doplnkovú skúšku) vykonáva OPK podľa počtu uchádzačov spravidla po vykonaní skúšky z poľovníctva podľa § 51 vyhlášky 344/2009 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Otázky k úspešnému absolvovaniu doplnkovej skúšky k získaniu zbrojného preukazu na držanie zbraní pre poľovné účely si môžete stiahnuť tu:

Doplnková skúška - súbor otázok a odpovedí A, B1, B2, B3, B4 na získanie odbornej spôsobilosti držať zbraň na poľovné účely

Doplnková skúška - súbor otázok a odpovedí C, D, E, na získanie odbornej spôsobilosti držať zbraň na poľovné účely. (tieto otázky pri doplnkovej skúške, ktorá sa vykonáva pri skúškach z poľovníctva sa neskúšajú, nakoľko boli preskúšané v deň konania praktických skúšok zo streľby.)

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
A. Zákon o strelných zbraniach a strelive
B.1. Trestný zákon
B.2. Trestný poriadok
B.3. Priestupkové právo
B.4. Vybrané otázky správneho práva týkajúce sa oprávnení ozbrojených zborov, poriadkových útvarov, vojenskej polície vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú pri sebe, prechovávajú alebo prepravujú zbrane a strelivo
C. Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici
D. Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami, praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci.
E. Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane


pl2


pl1