Ako správne používať stránky:
Červeno označený text je odkazom na fotografie,
 či texty. Tie je nutné
 po prezretí zatvárať.Pod Demjatou

 

 

Prírodná rezervácia Pod Demjatou - nachádza sa v doline Hlbokého potoka na hranici katastrov obcí Kalinov a Habura. Uzemie Pod Demjatou bolo za prírodnú rezerváciu vyhlasené roku 1986 MK SR. Patrí do územia CHKO Východné Karpaty. Na území PR Pod Demjatou o výmere 2,04 ha je chránený spoločný výskyt štyroch druhov plavúňov na flyšovom podklade Laboreckej vrchoviny: plavúnika splošteného, chvostníka jedľovitého, plavúńa pučivého a plavúňa obyčajného. Z významných druhov kvetnatých bučín tu rastie lipkavec okruhlovistý. Lokalita na lesnom pôdnom fonde má mierne zvlnitý reliéf miestami so značným sklonom (až 55 stupňov) k potoku. Nadmorská výška je od 550 do 600 m. V poslednom období však dochádza v PR Pod Demjatou k postupnej nezvratnej zmene stanovištných podmienok a tým aj ku kritickému ústupu predovšetkým dvoch najvzácnejších druhov plavúňov. Realizovaním dlhodobých regulačných opatrení sa má dosiahnúť zlapšenie stavu lokality PR.

Prístup do PR Pod Demjatou je z obce Kalinov po spevnenej ceste pod hranicu s Poľskom v doline Hlbokého potoka.

 

 

.

 
 
 
Pod Demjatou - tabuľa

Pod Demjatou - Hlboký potok

Pod Demjatou - mapa

CHKO Východné Karpaty