CHKO Východné Karpaty

 

Územie CHKO kopíruje hranice s Poľskom. Má celkovú výmeru 25 307 ha. Tiahne sa od juhovýchodu na severozápad, v oblasti Nízkych Beskýd, s orografickými celkami Laborecká vrchovina a Beskydské predhorie a od hranice NP Poloniny v katastrálnom území Osadné v okrese Snina, až po katastrálne územie Šarbov v okrese Svidník.

Je to celok, v ktorom sa prelína hranica západokarpatskej a východokarpatskej flóry s výskytom vzácnych a ohrozených druhov, napr.: mliečnik sojákov, kostihoj srdcovitý, iskerník karpatský, skopólia kránska, telekia ozdobná a iné. Cenné sú slatinorašelinné fytocenózy s významným zastúpením rašelinníkov, páperníka pošvatého, kýchavicou lobelovou, bezkolencom belasým. V prírodnej rezervácii Pod Demjatou je chránený výskyt štyroch chránených druhov plavúňov a to plavúnika splošteného, chvostníka jedľového, plavúňa pučivého a plavúňa obyčajného

 

Charakteristické sú pasienkové spoločenstvá s vresom obyčajným na chudobnejších kyslých stanovištiach. V oblasti Dukly je zaznamenaný výskyt brezy previsnutej. Z drevín prevládajú bukové a jedľové lesy v nižších polohách dubohrabiny a jelšové lužné lesy. Faunu zastupuje vydra riečna, vlk, rys, medveď. Hojné je aj zastúpenie jelenej, srnčej a diviačej zveri. Občas z poľskej strany migruje zubor a los. Čo sa týka druhovej pestrosti a početnosti, najširšie je zastúpená trieda vtákov, napr.: bocian čierny, sova dlhochvostá, ďateľ čierny, orol krikľavý. Z triedy obojživelníkov: salamandra škvrnitá, mloky. Z plazov: slepúch lámavý, jašterica živorodá. Najbežnejší zástupcovia bezstavovcov sú fúzač alpský a bystrušky.

 

Na území CHKO sa nachádzajú dve NPR: Palotská jedlina a Komárnická jedlina a sedem PR: Dranec, Čertižnianske lúky, Hostovické lúky, Beskydy, Miroľská slatina, Haburské rašelinisko a Pod Demjatou.